Vyhledávání

Informace o ochraně osobních údajů
(podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679)

Ochrana Vašeho soukromí při používání našich internetových portálů (www.kvproxima.cz) a (samoobsluha.kvproxima.cz) je pro nás mimořádně důležitá. Proto Vás v následujícím textu důkladně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů. Za ochranu osobních údajů těchto internetových portálů je zodpovědná společnost PROXIMA spol.s.r.o., se sídlem Kpt.Jaroše 195/5, 360 06 Karlovy Vary, (dále jako „PROXIMA“). Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je určené všem osobám, které mají v úmyslu navštívit nebo používat nás internetový portál. Určené je ale hlavně smluvním odběratelům a dalším obchodním partnerům spol. PROXIMA., kteří splňují podmínky přidělení přístupu do prodejního portálu prostřednictvím vstupního hesla.

1. Bezpečnost údajů

1.
Společnost PROXIMA přijala na ochranu Vašich osobních údajů přiměřené technické a organizační opatření, které chrání Vaše osobní údaje kromě jiného před ztrátou, manipulací nebo neoprávněným přístupům. Přijatá opatření podléhají pravidelné kontrole a předběžně jsou přizpůsobované podle nejnovějších poznatků stavu techniky. Pokud by došlo k porušení ochrany Vašich osobních údajů, budeme Vás bez zbytečného odkladu informovat v průběhu 72 hodin, pokud by toto porušení Vašich osobních údajů k vysokému riziku Vašich práv.

2.
Pokud jste dostali přístupové údaje k přístupu k našemu on-line nástroji na našem internetovém portálu a jejich používání, jste jako uživatel zodpovědný za bezpečné uchování svého jména a hesla a za jejich uchování v tajnosti.

2. Používání webové stránky nezletilými osobami

1.
Upozorňujeme, že všechny on-line nástroje na našich internetových portálech, které zpracovávají osobní údaje, mohou používat výhradně osoby, které dosáhly 16 roku věku. Používání on-line nástrojů a z toho vyplývající zpracování dat užívané osobami pod touto věkovou hranicí bez souhlasu rodičů/zákonných zástupců, je zakázané. Pokud by i přesto došlo ke zpracování takovýchto osobních údajů, ihned zastavíme zpracování těchto údajů.

3. Účel zpracování osobních údajů

1.
Provozovatel PROXIMA zpracovává Vaše osobní údaje za účelem uzavření kupní smlouvy s kupujícím prostřednictvím internetových portálů (www.kvproxima.cz) a (samoobsluha.kvproxima.cz) nebo jiným vhodným způsobem, splněním povinností vyplývající z této smlouvy a k marketingovým účelům.

2.
Provozovatel PROXIMA zpracovává osobní údaje kupujících zejména k následujícím účelům:
– registrace na internetových portálech (www.kvproxima.cz) a samoobsluha.kvproxima.cz)
– objednávka zboží kupujícím
– potvrzení objednávky
– uzavření smlouvy
– vystavení daňového dokladu za objednané zboží v souladu se zákonem 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů
– dodání objednaného zboží na místo určení uvedené kupujícím a jeho předání oprávněné osobě
– evidence kupujících pro administrativní účely
– evidence objednávek pro řešení případných reklamací
– informování o novinkách, akcích a slevách
– marketingové aktivity
– odměňování věrnosti zákazníků
– zasílání newsletter zpráv

4. Seznam zpracovaných osobních údajů

1.
Provozovatel PROXIMA zpracovává osobní údaje dotčených osob v rozsahu uvedeném v příslušných právních předpisech, ve smlouvách a jiných dokumentech provozovatele v rozsahu, v jakém budou tyto osobní údaje poskytnuté provozovateli v dokumentech, zprávách a oznámeních, případně v telefonických hovorech nebo elektronické komunikaci mezi provozovatelem a kupujícím.

2.
Pokud portál používá nepřihlášený uživatel, nejsou po něm požadovány žádné důvěrné informace. Iniciální rozsah údajů o kupujících, kteří využívají části portálu, které jsou chráněné heslem, odpovídají informacím vyplývajícím ze základních údajů dealerských smluv. Pokud kupující používá funkce pro sdílenou práci na portálu v rámci jedné společnosti, pak jsou požadovány údaje i o dalších osobách, kterým je toto oprávnění poskytnuté. Provozovatel PROXIMA zpracovává hlavně následující osobní údaje dotčených osob:
– titul
– jméno a příjmení – adresa
– kontaktní údaje (tel., fax, e-mail)
Údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, kontaktní údaje jsou potřebné pro identifikaci uživatelů, kterým jsou umožněné kroky s příslušnými právními důsledky (např. objednávka zboží, reklamace, atd.). Za účelem optimalizace procesů spojených s nákupem a dodávkou mohou být na portálu uchovávány i další specifické údaje (např. dodací adresy).

3.
V případě, že provozovatel zpracovává i jiné osobní údaje dotčených osob, jež jsou uvedené v čl. 4 odst. 1) těchto podmínek zpracování osobních údajů, zpracuje je v rozsahu potřebném ke splnění povinností vyplývající z kupní smlouvy.

5. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

1.
Provozovatel získává osobní údaje od kupujících v rozsahu potřebném ke splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřen mezi provozovatelem a kupujícím, předmětem které je dodání objednaného zboží za dohodnutou kupní cenu v souladu se zákonem č.101/2000 sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů bez souhlasu dotčené osoby. To znamená, že všechny osobní údaje, které jsou v rámci provozování portálu nashromážděné, jsou určené výhradně pro účely plnění závazků, které vyplývají ze smluvních ustanovení mezi poskytovatelem a kupujícím.

2.
Kupující poskytne tyto osobní údaje provozovateli za účelem snění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy a další komunikace s ním.

3.
Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuté třetí osobě (např. dopravci) za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

4.
Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuté třetí osobě (např. účetní, programátorovi) za účelem splnění jeho povinností vyplývající z kupní smlouvy a ze zvláštních právních předpisů.

5.
Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčené osoby jen po dobu nevyhnutelnou ke splnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy a z všeobecně závazných právních předpisů.

6.
Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob pro účely marketingu se souhlasem dotčené osoby v souladu se zákonem č.101/2000 sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů. Dotčená osoba dává souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům při registraci na stránkách (www.kvproxima.cz) a (samoobsluha.kvproxima.cz), při přihlášení k odběru novinek. Dotčená osoba dává souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou. Tento souhlas může kdykoliv odvolat písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu, a údaje budou následně vymazány.

6. Poskytnutí a zpřístupnění osobních údajů

1.
Provozovatel PROXIMA. poskytuje získané osobní údaje o kupujících třetí osobě jen v nevyhnutelné míře za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy. V souladu s uvedeným poskytuje provozovatel osobní údaje o kupujících v rozsahu titul, jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mail, v případě potřeby i celkovou cenu objednávky třetí osobě, která zabezpečuje doručení objednávky kupujícímu.

2.
Provozovatel PROXIMA. je oprávněný poskytnout osobní údaje se souhlasem dotčené osoby pro účely marketingu a věrnostního programu třetí osobě v zájmu zvýšení kvality poskytovaného zboží a služeb, a zvýšení spokojenosti zákazníků.

3.
Provozovatel PROXIMA. je oprávněný poskytnout údaje dotčených osob zprostředkovateli v souladu se zákonem č.101/2000 sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů.

4.
Poskytovatel nezpřístupní osobní údaje žádné třetí osobě kromě případů, kdy je to nevyhnutelné ke splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

7. Zveřejnění osobních údajů

1.
Provozovatel nezveřejňuje osobní údaje o kupujících.

8. Poučení o právech dotčené osoby

1.
Dotčená osoba je oprávněná na základě písemné žádosti požadovat od provozovatele:
– potvrzení, zda jsou nebo nejsou zpracovávány její osobní údaje
– informace ve všeobecné srozumitelné formě o zpracovávání osobních údajů v informačním systému v rozsahu zákona č.101/2000 sb.; při vydání rozhodnutí je dotčená osoba oprávněná seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocení operací
– ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, od kterého získal její osobní údaje ke zpracování
– ve všeobecné srozumitelné formě seznam jejich osobních údajů, které jsou předmětem zpracovávání
– opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracovávání
– likvidaci jejich osobních údajů, u kterých skočil účel zpracování; pokud jsou předmětem zpracování úřední dokumenty obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení
– likvidaci jejich osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona
– blokování jejich osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby

2.
Právo dotčené osoby podle zákona č.101/2000 sb. je možné omezit, jen pokud takovéto omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo by byla jeho uplatněním porušena ochrana dotčené osoby, nebo by byly porušeny práva a svobody jiných osob

3.
Dotčená osoba má u provozovatele právo mít námitky vůči
– zpracovávání jejich osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci
– využívání osobních údajů uvedených v zákone č. 101/2000 sb. pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
– poskytování osobních údajů uvedených v zákone č. 101/2000 sb pro účely přímého marketingu

4.
Dotčená osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odklad, má právo mít u provozovatele námitky vůči zpracování osobních údajů v případech podle zákona č.101/2000 sb. vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jeho práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo můžou být v konkrétním případě takovýmto zpracováním osobních údajů poškozené; pokud tomu nebrání zákonné důvody a prokáže se, že námitka dotčené osoby je oprávněná, provozovatel je povinný osobní údaje, které dotčená osoba namítala, bez zbytečného odkladu zablokovat a zlikvidovat ihned, jak to okolnosti dovolí.

5.
Dotčená osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, má dále právo u provozovatele kdykoliv namítat a nepodrobit se rozhodnutí provozovatele, které by pro ni mělo právní účinky nebo významný dosah, pokud se takovéto rozhodnutí vydá výlučně na základě úkonů automatizovaného zpracování jejich osobních údajů. Dotčená osoba má právo žádat provozovatele o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž provozovatel je povinný žádosti dotčené osoby vyhovět, a to tak, že rozhodující úlohu při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu prozkoumání a výsledku zjištění informuje provozovatel dotčenou osobu ve lhůtě podle zákona č.101/2000 sb. Dotčená osoba nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upravené opatření na zabezpečení oprávněných zájmů dotčené osoby, nebo pokud b rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů vydal provozovatel rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku dotčené osoby, nebo pokud provozovatel na základě smlouvy přijal jiné přiměřené opatření na zabezpečení oprávněných zájmů dotčené osoby.

6.
Pokud dotčená osoba uplatní svoje právo
– písemně a z obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje svoje právo, žádost se považuje za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem dotčená osoba doručí písemně nejpozději do třech dní ode dne odeslání:
– osobně ústní formou do zápisu, ze kterého musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo zápis vyhotovil, jeho podpis a podpis dotčené osoby; kopii zápisu je provozovatel povinný odevzdat dotčené osobě
– u zprostředkovatele podle v zákona č. 101/2000 sb. je tento povinný tuto žádost nebo zápis odevzdat provozovateli bez zbytečného odkladu

7.
Dotčená osoba, při podezření, že její osobní údaje se zpracovávají neoprávněně, může podat návrh úřadu na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

8.
Pokud dotčená osoba není způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce.
Pokud dotčení osoba nežije, její práva, které měla podle tohoto zákona, může uplatnit osoba blízká.

9.
Dotčená osoba je povinná uvést jen pravdivé osobní údaje. Za nepravdivost osobních údajů je zodpovědná ve smyslu zákona č.101/2000 sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů ten, kdo je do informačního systému poskytl.

9. Získávání zpracování anonymních údajů

1.
Na našem internetovém portálu jsou použité softwary pro analýzu používání stránek. Vyhodnocením těchto údajů získáváme důležité poznatky o preferencích uživatelů. Tyto poznatky pomáhají zlepšovat kvalitu nabídky. Při každé návštěvě stránky se neomezeně zaznamenávají tyto údaje:
– anonymní tvar IP adresy , která zaslala požadavek
– datum a čas zaslání požadavku
– název prohlížen stránky, resp. Souboru
– link, ze kterého se uživatel na tuto stránku dostal
– prohlížeč a verze prohlížeče, který uživatel používá
– operační systém, který uživatel používá
Tyto údaje se vyhodnocují pro statistické účely. Přitom se jedná výlučně o informace, které nepřipouští spojení s uživatelem. Uživatel zůstává v anonymitě.

2.
Používání cookies
V souvislosti se používají i tzv. cookies. Cookie je textový soubor, který ukládá internetové nastavení. Téměř každá webová stránka používá tuto technologii. Webový prohlížeč ho stáhne při první návštěvě webové stránky. Při dalším vyvolání této webové stránky stejným koncovým zařízením se soubor Cookie, a v něm uložené informace, odešle zpět na webovou stránku, která ho vytvořila (First Party Cookie), nebo odešle na jinou webovou stránku, ke které patří (Third Party Cookie). Webová stránka tak rozezná, že už byla tímto prohlížečem jednou vyvolaná, a v nových případech obmění zobrazený obsah. Kvůli funkčnosti webové stránky se evropské směrnice netýkají nevyhnutelných cookies a nedají se deaktivovat. Abyste tyto cookies deaktivovali, vytvoří se ve Vašem prohlížeči „Opt-Out“ cookies, aby se Váš nesouhlas dal přiřadit. V případě, že použiteje jiný prohlížeč, resp. jiný počítač nebo cookies vymažete, musíte cookies opět deaktivovat.

10. Odpovědnost provozovatele

1.
Provozovatel nezodpovídá za zneužití osobních údajů třetí osobou, která se k těmto osobním údajům dostala bez oprávnění.

2.
Odpovědnost provozovatele za porušení jednotlivých ustanovení zákona č.101/2000 sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů se řídí podle ustanovení tohoto zákona.

11. Kontaktní údaje

Odpovědný:
PROXIMA spol.s r.o., Kpt. Jaroše 195/5, 360 06 Karlovy Vary

 

Back to Top

    This will close in 0 seconds